Python知识分享网 - 专业的Python学习网站 学Python,上Python222
Java项目实战《苍穹外卖》基于SpringBoot+SSM企业级项目实战2023 视频教程 下载
发布于:2023-08-30 16:31:16
(假如点击没反应,多刷新两次就OK!)

 

 

 

苍穹外卖项目(12天)分布如下:
        第一章:环境搭建(1天)
                day01:项目概述、环境搭建
        第二章:基础数据维护(3天)
                day02:员工管理、分类管理
                day03: 菜品管理
                day04:项目实战(套餐管理)
        第三章:点餐业务(6天)
                day05:店铺营业状态设置
                day06:微信登录、商品浏览
                day07:缓存商品、购物车
                day08: 用户下单、订单支付
                day09: 项目实战(历史订单、订单管理)
                day10: 订单状态定时处理、来单提醒和客户催单
        第四章:数据统计(2天)
                day11: 数据统计(图形报表)
                day12: 数据统计(Excel报表)

能力目标:
- 需求分析能力
  1. 有能力根据产品原型进行需求分析
  2. 有能力根据产品原型分析出对应接口
- 设计能力
  1. 能够根据产品原型设计简单的数据库模型
  2. 能够根据产品原型进行接口设计
  3. 能够根据产品原型设计DTO和VO
- 编码能力
  2. 能够熟练应用SpringBoot、Springmvc、mybatis等基础框架
  3. 熟练掌握SQL的编写
  4. 能够根据开发文档开发简单的单体项目
  5. 能够对前端代码进行打包和运行
  6. 能够修改和后端服务交互的前端代码
- 自学能力
  1. 能够根据第三方服务提供的开发文档编写例子程序
  2. 能够根据第三方服务提供的开发文档自学并应用到项目中


目录:
├─day01
│      Day01-01-项目效果展示.mp4
│      Day01-02-软件开发整体介绍.mp4
│      Day01-03-苍穹外卖项目介绍.mp4
│      Day01-04-开发环境搭建_前端环境搭建.mp4
│      Day01-05-开发环境搭建_后端环境搭建_熟悉项目结构.mp4
│      Day01-06-开发环境搭建_后端环境搭建_使用Git进行版本控制.mp4
│      Day01-07-开发环境搭建_后端环境搭建_数据库环境搭建.mp4
│      Day01-08-开发环境搭建_后端环境搭建_前后端联调_通过断点调试熟悉项目代码特点.mp4
│      Day01-09-开发环境搭建_后端环境搭建_前后端联调_Nginx反向代理和负载均衡概念.mp4
│      Day01-10-开发环境搭建_后端环境搭建_前后端联调_Nginx反向代理和负载均衡配置.mp4
│      Day01-11-开发环境搭建_完善登录功能.mp4
│      Day01-12-导入接口文档.mp4
│      Day01-13-Swagger_介绍和使用方式.mp4
│      Day01-14-Swagger_常用注解.mp4
│      
├─day02
│      Day02-01-新增员工_需求分析和设计.mp4
│      Day02-02-新增员工_代码开发.mp4
│      Day02-03-新增员工_功能测试.mp4
│      Day02-04-新增员工_代码完善1.mp4
│      Day02-05-新增员工_代码完善2.mp4
│      Day02-06-员工分页查询_需求分析和设计.mp4
│      Day02-07-员工分页查询_代码开发.mp4
│      Day02-08-员工分页查询_功能测试.mp4
│      Day02-09-员工分页查询_代码完善.mp4
│      Day02-10-启用禁用员工账号_需求分析和设计.mp4
│      Day02-11-启用禁用员工账号_代码开发和功能测试.mp4
│      Day02-12-编辑员工_需求分析和设计.mp4
│      Day02-13-编辑员工_代码开发.mp4
│      Day02-14-编辑员工_功能测试.mp4
│      Day02-15-导入分类管理功能代码.mp4
│      
├─day03
│      Day03-公共字段自动填充_问题分析和实现思路.mp4
│      Day03-02-公共字段自动填充_代码开发_1.mp4
│      Day03-03-公共字段自动填充_代码开发_2.mp4
│      Day03-04-公共字段自动填充_功能测试.mp4
│      Day03-05-新增菜品_需求分析和设计.mp4
│      Day03-06-新增菜品_代码开发_1.mp4
│      Day03-07-新增菜品_代码开发_2.mp4
│      Day03-08-新增菜品_代码开发_3.mp4
│      Day03-09-新增菜品_功能测试.mp4
│      Day03-10-菜品分页查询_需求分析和设计.mp4
│      Day03-11-菜品分页查询_代码开发和功能测试.mp4
│      Day03-12-删除菜品_需求分析和设计.mp4
│      Day03-13-删除菜品_代码实现.mp4
│      Day03-14-删除菜品_功能测试.mp4
│      Day03-15-修改菜品_需求分析和设计.mp4
│      Day03-16-修改菜品_代码开发_1.mp4
│      Day03-17-修改菜品_代码开发_2.mp4
│      Day03-18-修改菜品_功能测试.mp4
│      
├─day05
│      Day05-课程内容介绍.mp4
│      Day05-02-Redis入门.mp4
│      Day05-03-Redis常用数据类型.mp4
│      Day05-04-Redis常用命令_字符串操作命令.mp4
│      Day05-05-Redis常用命令_哈希操作命令.mp4
│      Day05-06-Redis常用命令_列表操作命令.mp4
│      Day05-07-Redis常用命令_集合操作命令.mp4
│      Day05-08-Redis常用命令_有序集合操作命令.mp4
│      Day05-09-Redis常用命令_通用命令.mp4
│      Day05-10-在Java中操作Redis_Spring Data Redis使用方式_操作步骤说明.mp4
│      Day05-11-在Java中操作Redis_Spring Data Redis使用方式_环境搭建.mp4
│      Day05-12-在Java中操作Redis_Spring Data Redis使用方式_操作字符串类型的数据.mp4
│      Day05-13-在Java中操作Redis_Spring Data Redis使用方式_操作哈希类型的数据.mp4
│      Day05-14-在Java中操作Redis_Spring Data Redis使用方式_其他类型的数据操作.mp4
│      Day05-15-店铺营业状态设置_需求分析和设计.mp4
│      Day05-16-店铺营业状态设置_代码开发.mp4
│      Day05-17-店铺营业状态设置_功能测试.mp4
│      
├─day06
│      Day06-本章课程内容介绍.mp4
│      Day06-02-HttpClient_介绍.mp4
│      Day06-03-HttpClient_入门案例_发送GET方式请求.mp4
│      Day06-04-HttpClient_入门案例_发送POST方式请求.mp4
│      Day06-05-微信小程序开发_介绍.mp4
│      Day06-06-微信小程序开发_准备工作.mp4
│      Day06-07-微信小程序开发_入门案例_1.mp4
│      Day06-08-微信小程序开发_入门案例_2.mp4
│      Day06-09-微信小程序开发_入门案例_3.mp4
│      Day06-10-微信小程序开发_入门案例_4.mp4
│      Day06-11-微信小程序开发_发布小程序.mp4
│      Day06-12-微信登录_导入小程序代码.mp4
│      Day06-13-微信登录_微信登录流程.mp4
│      Day06-14-微信登录_需求分析和设计.mp4
│      Day06-15-微信登录_代码开发_1.mp4
│      Day06-16-微信登录_代码开发_2.mp4
│      Day06-17-微信登录_代码开发_3.mp4
│      Day06-18-微信登录_功能测试.mp4
│      Day06-19-导入商品浏览功能代码_需求分析和设计.mp4
│      Day06-20-导入商品浏览功能代码_代码导入和功能测试.mp4
│      
├─day07
│      Day07-课程内容介绍.mp4
│      Day07-02-缓存菜品_问题分析和实现思路.mp4
│      Day07-03-缓存菜品_代码开发_缓存菜品数据.mp4
│      Day07-04-缓存菜品_代码开发_清理缓存数据.mp4
│      Day07-05-缓存菜品_功能测试.mp4
│      Day07-06-缓存套餐_Spring Cache_介绍和常用注解.mp4
│      Day07-07-缓存套餐_Spring Cache_入门案例_1.mp4
│      Day07-08-缓存套餐_Spring Cache_入门案例_2.mp4
│      Day07-09-缓存套餐_Spring Cache_入门案例_3.mp4
│      Day07-10-缓存套餐_Spring Cache_入门案例_4.mp4
│      Day07-11-缓存套餐_代码开发.mp4
│      Day07-12-缓存套餐_功能测试.mp4
│      Day07-13-添加购物车_需求分析和设计.mp4
│      Day07-14-添加购物车_代码开发_1.mp4
│      Day07-15-添加购物车_代码开发_2.mp4
│      Day07-16-添加购物车_代码开发_3.mp4
│      Day07-17-添加购物车_功能测试.mp4
│      Day07-18-查看购物车.mp4
│      Day07-19-清空购物车.mp4
│      
├─day08
│      Day08-今日课程内容介绍.mp4
│      Day08-02-导入地址簿模块功能代码_需求分析和设计.mp4
│      Day08-03-导入地址簿模块功能代码_代码导入.mp4
│      Day08-04-导入地址簿模块功能代码_功能测试.mp4
│      Day08-05-用户下单_需求分析和设计_接口设计.mp4
│      Day08-06-用户下单_需求分析和设计_数据库设计.mp4
│      Day08-07-用户下单_代码开发1.mp4
│      Day08-08-用户下单_代码开发2.mp4
│      Day08-09-用户下单_代码开发3.mp4
│      Day08-10-用户下单_代码开发4.mp4
│      Day08-11-用户下单_功能测试.mp4
│      Day08-12-订单支付_微信支付介绍_微信支付产品和微信支付接入流程.mp4
│      Day08-13-订单支付_微信支付介绍_微信小程序支付时序图.mp4
│      Day08-14-订单支付_微信支付介绍_微信支付相关接口介绍.mp4
│      Day08-15-订单支付_微信支付准备工作.mp4
│      Day08-16-订单支付_导入功能代码.mp4
│      Day08-17-订单支付_阅读订单支付功能代码.mp4
│      Day08-18-订单支付_功能测试.mp4
│      
├─day10
│      Day10-Spring Task_介绍.mp4
│      Day10-02-Spring Task_cron表达式.mp4
│      Day10-03-Spring Task_入门案例.mp4
│      Day10-04-订单状态定时处理_需求分析.mp4
│      Day10-05-订单状态定时处理_代码开发.mp4
│      Day10-06-订单状态定时处理_功能测试.mp4
│      Day10-07-WebSocket_介绍.mp4
│      Day10-08-WebSocket_入门案例_1.mp4
│      Day10-09-WebSocket_入门案例_2.mp4
│      Day10-10-来单提醒_需求分析和设计.mp4
│      Day10-11-来单提醒_代码开发.mp4
│      Day10-12-来单提醒_功能测试.mp4
│      Day10-13-客户催单_需求分析和设计.mp4
│      Day10-14-客户催单_代码开发.mp4
│      Day10-15-客户催单_功能测试.mp4
│      
├─day11
│      Day11-Apache ECharts_介绍.mp4
│      Day11-02-Apache ECharts_入门案例.mp4
│      Day11-03-营业额统计_需求分析和设计.mp4
│      Day11-04-营业额统计_代码开发_1.mp4
│      Day11-05-营业额统计_代码开发_2.mp4
│      Day11-06-营业额统计_代码开发_3.mp4
│      Day11-07-营业额统计_代码开发_4.mp4
│      Day11-08-营业额统计_功能测试.mp4
│      Day11-09-用户统计_需求分析和设计.mp4
│      Day11-10-用户统计_代码开发_1.mp4
│      Day11-11-用户统计_代码开发_2.mp4
│      Day11-12-用户统计_代码开发_3.mp4
│      Day11-13-用户统计_功能测试.mp4
│      Day11-14-订单统计_需求分析和设计.mp4
│      Day11-15-订单统计_代码开发_1.mp4
│      Day11-16-订单统计_代码开发_2.mp4
│      Day11-17-订单统计_功能测试.mp4
│      Day11-18-销量排名统计_需求分析和设计.mp4
│      Day11-19-销量排名统计_代码开发_1.mp4
│      Day11-20-销量排名统计_代码开发_2.mp4
│      Day11-21-销量排名统计_功能测试.mp4
│      
├─day12
│      Day12-今日课程内容介绍.mp4
│      Day12-02-工作台_需求分析和设计.mp4
│      Day12-03-工作台_代码导入.mp4
│      Day12-04-工作台_功能测试.mp4
│      Day12-05-Apache POI_介绍.mp4
│      Day12-06-Apache POI_入门案例_通过POI向Excel文件写入文件内容.mp4
│      Day12-07-Apache POI_入门案例_通过POI读取Excel文件内容.mp4
│      Day12-08-导出运营数据Excel报表_需求分析和设计.mp4
│      Day12-09-导出运营数据Excel报表_代码开发1.mp4
│      Day12-10-导出运营数据Excel报表_代码开发2.mp4
│      Day12-11-导出运营数据Excel报表_代码开发3.mp4
│      Day12-12-导出运营数据Excel报表_功能测试.mp4
│      
├─PPT.zip
├─前端源码.zip
├─讲义.zip
└─资料.zip